NaN_Toolbox

NaN_Toolbox

This toolbox is meanly ported from the nan-toolbox for matlab/octave.

The NaN toolbox (http://biosig-consulting.com/matlab/NaN/) is a statistics and machine learning toolbox for Octave and Matlab.

Therefore, the name of this toolbox is NaN toolbox. Later some function regarding statistics are ported from octave.

The main purpose of this toolbox is not NaN statistics, but a general statistics toolbox for Scilab.

basic functions

 • "nan_covm"
 • "nan_ecovm"
 • "nan_decovm"
 • "nan_xcorr"
 • "nan_xcorr2"
 • "nan_conv"
 • "nan_conv2"
 • "nan_xcov"
 • "nan_xcovf"
 • "nan_conv2nan"
 • "nan_cor"
 • "nan_cov"
 • "nan_corrcoef"
 • "nan_corrcov"
 • "nan_rankcorr"
 • "nan_partcorrcoef"
 • "nan_tiedrank"

descriptive_statistics

 • "nan_mean"
 • "nan_var"
 • "nan_std"
 • "nan_median"
 • "nan_iqr"
 • "nan_trimmean"
 • "nan_center"
 • "nan_geomean"
 • "nan_detrend"
 • "nan_moment"
 • "nan_range"
 • "nan_medAbsDev"
 • "nan_sem"
 • "nan_meansq"
 • "nan_sumsq"
 • "nan_mad"
 • "nan_rms"
 • "nan_statistic"
 • "nan_skewness"
 • "nan_kurtosis"
 • "nan_zscore"
 • "nan_zScoreMedian"
 • "nan_meanAbsDev"
 • "nan_harmmean"
 • "nan_spearman"
 • "nan_ranks"
 • "nan_quantile"
 • "nan_prctile"
 • "nan_percentile"
 • "nan_trimean"
 • "nan_meandev"
 • "nan_ecdf"
 • "tinv"
 • "nan_coef_of_variation"
 • "nan_hist2res"
 • "nan_histo"
 • "nan_histo2"
 • "nan_histo3"
 • "nan_histo4"
 • "nan_histc"
 • "nan_grpstats"
 • "nan_y2res"
 • "nan_cumsum"
 • "nan_filter"
 • "nan_pdist"
 • "nan_linkage"
 • "nan_squareform"

  statistical_visualization

  • "nan_bland_altmann"
  • "nan_cdfplot"
  • "nan_gscatter"
  • "nan_boxplot"
  • "nan_normplot"
  • "nan_andrewsplot"
  • "nan_hist"
  • "nan_ecdfhist"
  • "nan_fscatter3"
  • "nan_plotmatrix"
  • "nan_gplotmatrix"
  • "nan_parallelcoords"
  • "nan_errorb"
  • "nan_errorbar"
  • "nan_nhist"
  • "nan_qqplot"
  • "nan_probplot"

hypothesis_tests

 • "nan_ttest"
 • "nan_ttest2"
 • "nan_ztest"
 • "nan_welchtest"
 • "nan_signtest"
 • "nan_signrank"
 • "nan_barttest"
 • "nan_anova"

classification

 • "nan_train_sc"
 • "nan_test_sc"
 • "nan_classify"
 • "nan_xval"
 • "nan_kappa"
 • "nan_train_lda_sparse"
 • "nan_fss"
 • "nan_cat2bin"
 • "nan_row_col_deletion"
 • "nan_mahal"
 • "nan_rocplot"
 • "nan_confusionmat"
 • "nan_partest"

cluster_analysis

 • "nan_kmeans"

other

 • "sumskipnan"
 • "nan_postpad"
 • "nan_prepad"
 • "nan_fft"
 • "nan_ifft"
 • "flag_nans_occured"
 • "flag_impl_skip_nan"
 • "flag_accuracy_level"
 • "flag_impl_significance"
 • "nan_grp2idx"
 • "nan_ismember"
 • "nan_unique"
 • "nan_mgrp2idx"
 • "nan_accumarray"

Development Team
Admins
Holger Nahrstaedt
Happy Crew
Holger Nahrstaedt
Simon Marchetto

Powered by InDefero,
a Céondo Ltd initiative.